Skip links

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant neįgaliam asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai:
Suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis, ir deklaravę gyvenamąją vietą Širvintų rajone.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:
• Informavimas ir konsultavimas;
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Maitinimo organizavimas;
• Asmens higienos paslaugų organizavimas;
• Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;
• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimas:
Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną (nuo 1 val. iki 4 val. slaugos ir nuo 1 val. iki 4 val. socialinės globos), iki 5 kartų per savaitę. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).Su asmeniu (jo globėju ar įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos, pasirašoma patvirtintos formos sutartis.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimas sustabdomas paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą) pateikus raštišką prašymą.

 Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos nutraukiamos

  1. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms tiesioginės įtakos asmens socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugų poreikiui tenkinti;
  2. asmeniui išvykus gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;
  3. asmeniui pakeitus paslaugų rūšį;
  4. asmeniui išvykus į stacionarią sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitą gydymo įstaigą;
  5. asmeniui mirus;
  6. Sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikimo sustabdymo ir (ar) nutraukimo priima socialinės paramos skyriaus vedėjas.
  7. Sprendimai dėl dienos socialinės globos asmens namuose sustabdymo ir nutraukimo priimami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nurodyto raštiško pagrindimo pateikimo socialinės paramos skyriui dienos.

Mokestis už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas:

1. Teikiant integralią pagalbą, slaugos paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.
2. Asmens finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos asmens namuose teikimą vertina socialinės paramos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Už dienos socialinės globos paslaugas asmuo moka atsižvelgiant į jo pajamas:
3.1. vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;
3.2. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;
3.3. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamas dienos socialinės globos paslaugas dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.
4. Už dienos socialinės globos paslaugas mokama Socialinių paslaugų centro nustatytais terminais.
5. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą asmens namuose dydis nustatomas proporcingai teikiamos socialinės globos namuose trukmei (teikiamų dienų ir (ar) valandų skaičiui). Paslaugų teikėjo kelionė nuo vieno paslaugų gavėjo iki kito įvertinama kaip paslaugos teikimo trukmė.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia socialinio darbuotojo padėjėjai slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, masažuotojas.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 382) 53 400, socialinė darbuotoja Asta Mikniūtė, el. paštas asta.mikniute@sirvintuspc.lt.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sąrašas:
Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimas Nr. 1-8, priedas Nr. 1
http://www.sirvintos.lt/data/public/uploads/2017/02/1-8_tvarkos-aprasas.pdf

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa (institucinė)
Globos centras
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos