Skip links

Išmoka už vaiko priežiūrą

Išmoka už vaiko priežiūrą

Budinčiam globotojui globos centras moka toliau nurodytas išmokas, kurios pervedamos į budinčio globotojo nurodytą asmeninę sąskaitą:

Išmoką už vaiko priežiūrą (už faktiškai suteiktas paslaugas) ar išmoką vaiko laukimo laikotarpiu, kurios įskaitomos į budinčio globotojo pajamas ir nuo šių lėšų sumokami teisės aktų nustatyti mokesčiai:

  1. vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
  2. išmokas vaikui, mokamas Išmokų vaikams įstatymų nustatyta tvarka, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokamą pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitas išmokas, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatyta įstatymuose;
  3. globos (rūpybos) išmokų tikslinius priedus, mokamus Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka;
  4. 1,0 MMA per mėn. atlygį, nepriklausomai nuo to ar tuo metu budintis globotojas prižiūri vaiką (-us).

Tuo laikotarpiu, kai budinčio globotojo šeimoje apgyvendinti:

  • 2 vaikai arba vidutinę ar sunkią negalią turintis 1 vaikas, Centras budinčiam globotojui moka 1,5 MMA dydžio mėnesinį atlygį;
  • 3 vaikai, Centras budinčiam globotojui moka 2,0 MMA dydžio mėnesinį atlygį;
  • 4 vaikai, Centras budinčiam globotojui moka 2,5 MMA dydžio mėnesinį atlygį;
  • 5 vaikai, Centras budinčiam globotojui moka 3,0 MMA dydžio mėnesinį atlygį;

Atlygis, numatytas tvarkos aprašo 20.1 papunktyje, yra mokamas sutarties (sutarčių) galiojimo metu. Tais atvejais, kai sutartį (sutartis) sudaro sutuoktiniai, atlygis mokamas tik vienam iš jų. Dėl šios išmokos gavimo budintis globotojas pateikia globos centrui paslaugų suteikimo pažymą, kurios formą tvirtina globos centras.

Nuorodos

Globos centras
Budinčiais globotojais gali tapti
Teisės aktai

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos