Skip links

Administracinė informacija

Tikslai ir uždaviniai

Socialinių paslaugų centro tikslas užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Širvintų rajono gyventojams; Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, rajono Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais teikti socialines paslaugas Širvintų rajono gyventojams; Kryptingai planuoti Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro (SPC) veiklą; Siekti racionalesnio finansinių, materialinių ir darbo išteklių paskirstymo ir naudojimo; Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras privalo skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą.

Suprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei, mes saugome ir skatiname socialinę gerovę, ypač palaikydami silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais neprarandant orumo.

Mūsų misija – teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Mūsų vizija – būti inovatyvia, bendradarbiaujančia, nuolat tobulėjančia įstaiga, teikiančia kokybiškas paslaugas Širvintų rajono savivaldybės gyventojams.

Mūsų vertybės:

  • Profesionalumas
  • Atsakingumas
  • Bendradarbiavimas
  • Pagarba žmogui
  • Konfidencialumas
  • Tobulėjimas

Centro tikslas – teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Centro uždaviniai:

  • sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti;
  • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, pavestas funkcijas;
  • plėtoti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms bei vaikams ir kitiems asmenims atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius ir savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas.

 

Širvintų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centras
P. Cvirkos g. 13, Širvintos
tel. 8 (382) 53400

Kategorijos

Nuostatai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Viešieji pirkimai
Darbo užmokestis
Veiklos ataskaitos
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Darbo tvarkos taisyklės
Lygių galimybių tvarkos aprašas
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
Vidaus kontrolės politika

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos