Skip links

Projektai

Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnyba_logotipas (2)
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA. Projekto logo kūrimas

Projekto pavadinimas: „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Projekto pabaiga: 2026-06-30

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo liepos mėnesio prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, kurio tikslas užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visoje Lietuvoje.

Kiekvienas asmuo kasdieniame gyvenime dažnai patiria įvairių iššūkių. Prieinama tinkama pagalba reikiamu metu, kol dar nėra iškilusios problemos arba kol jos dar nėra įsisenėjusios, taip pat esant krizinėms situacijoms, yra svarbi ir būtina, siekiant išvengti opių socialinių problemų kaip bedarbystė, skurdas, vaikų nepriežiūra, nevaldomų įtampų šeimos narių tarpusavio santykiuose. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – įgyvendina projektą Nr.07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“, skirtą suteikti asmenims, šeimoms ir bendruomenėms būtinus įgūdžius savarankiškai spręsti kylančias socialines problemas.

Projekto metu bus suteikiamos paslaugos, kurios apims individualias ir grupines konsultacijas asmenims patiriantiems sunkumus šeimoje ir gyvenime, bus vedami tėvystės mokymai, suteikiamos šeimos mediacijos paslaugos, vedamos socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams. Projekto veiklos suplanuotos taip, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų užtikrinamas paslaugų kompleksiškumas ir asmenims būtų suteikta galimybė dalyvauti visose veiklose pagal poreikį.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro bendruomeninių šeimos namų projekto koordinatorę tel. 860284218 arba el. paštu seimosnamai@sirvintuspc.lt.

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto bendra finansavimo suma: 60 018 043, 84 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 1 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Širvintų rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

Įgyvendinamas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Širvintų rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 30 d. pasirašė projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0008 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 418 736,00 Eur, Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos – 355 925,00 Eur, Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 62 811,00 Eur.

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Širvintų rajone, plėtojant socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūrą.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – nusidėvėjusi, nepakankamai pritaikyta senyvo amžiaus asmenų poreikiams Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio infrastruktūra. Padalinio patalpoms reikalingas remontas, būtina atnaujinti esamus baldus ir įrangą. Projekto įgyvendinimo dėka būtų prisidedama prie Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir jų prieinamumo didinimo. Įgyvendinus projektą, Širvintų rajone būtų atnaujinta ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams pritaikyta stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra. Dėka to būtų padidintas šių socialinių paslaugų prieinamumas senyvo amžiaus asmenims, būtų prisidedama prie senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybės globos namuose gerinimo, socialinės atskirties mažinimo.