Skip links

Projektai

Projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnyba_logotipas (2)
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA. Projekto logo kūrimas

Projekto pavadinimas: „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“.

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinamas projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Širvintų rajono savivaldybės administracija 2017 m. gegužės 30 d. pasirašė projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone“ Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0008 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 418 736,00 Eur, Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos – 355 925,00 Eur, Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 62 811,00 Eur.

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Širvintų rajone, plėtojant socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūrą.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas – nusidėvėjusi, nepakankamai pritaikyta senyvo amžiaus asmenų poreikiams Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinės globos padalinio infrastruktūra. Padalinio patalpoms reikalingas remontas, būtina atnaujinti esamus baldus ir įrangą. Projekto įgyvendinimo dėka būtų prisidedama prie Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir jų prieinamumo didinimo. Įgyvendinus projektą, Širvintų rajone būtų atnaujinta ir senyvo amžiaus asmenų poreikiams pritaikyta stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūra. Dėka to būtų padidintas šių socialinių paslaugų prieinamumas senyvo amžiaus asmenims, būtų prisidedama prie senyvo amžiaus asmenų gyvenimo kokybės globos namuose gerinimo, socialinės atskirties mažinimo.