Skip links

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

Vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Širvintų socialinių paslaugų centras dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS kokybės vertinimo sistema diegiama Širvintų socialinių paslaugų centro socialinės globos padalinyje.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Specialistų kompetencijų stiprinimas:
  • EQUASS konsultantų ir auditorių paruošimas;
  • Projekte dalyvaujančių organizacijų vadovų, EQUASS koordinatorių ir darbuotojų mokymai.
 2. Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas:
  • Socialinių paslaugų įstaigų atranka;
  • Socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas atrinktose įstaigose;
  • Išorės audito organizavimas ir įstaigų sertifikavimas;
  • Poveikio Lietuvos socialinių paslaugų sektoriui įvertinimas.
 3. Žinomumo apie socialinių paslaugų kokybę didinimas:
  • Informacijos sklaida interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose;
  • Renginių organizavimas;
  • Informacijos sklaida žiniasklaidoje;
  • Apskrito stalo diskusijos.
Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarka
Darbuotojų ir paslaugų gavėjų sveikatos ir saugos užtikirinimo planas
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir mokymo planas 2023 m.
Etikos kodeksas
Kokybės politika
Neskelbtinos informacijos konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjo privatumo, orumo ir neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas
Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema
Paslaugų gavėjų teisių chartija
Socialinės globos padalinio etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas
Socialinės globos padalinio fizinio ir psichologinio smurto prieš paslaugų gavėjus bei finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūrų tvarkos aprašas
Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija
Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija
Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūrų tvarkos aprašas
Socialinės globos padalinio paslaugų gavėjų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūros
Gautų asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas