Skip links

Skelbiama kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų Širvintų rajone atranka

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras skelbia kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos konkursą.

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus, teiksiančius Širvintų rajono šeimoms kompleksines paslaugas.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atranka vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022-11-23 įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-7 „Dėl Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Reikalavimai pareiškėjams:

 1. Turi ne mažesnę nei 3 metų sudėtinių kompleksinių šeimai paslaugų patirtį;
 2. Turi reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus, teiksiančius sudėtines kompleksines paslaugas šeimai;
 3. Atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašo ir jų vertinimo metodika“ nustatytus reikalavimus partneriams;
 4. Gali teikti ne mažiau kaip 3 sudėtines kompleksines paslaugas šeimai, kurios apibrėžtos Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, 6.2 papunktyje:
   • Individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
   • Savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
   • Socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimai;
   • Tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
   • Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
   • Šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
   • Pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
   • Vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

Vienas paraiškos teikėjas atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, pretenduodamas tapti ne mažiau kaip trijų sudėtinių kompleksinių paslaugų šeimai teikimo partneriu ir privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • paraišką kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankai (paraiškos forma).
 • paraiškos teikėjo įstatų kopiją;
 • rašytinį patvirtinimą, kad atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašo ir jų vertinimo metodika“ nustatytus reikalavimus partneriams.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vardu, nurodytas vardas, pavardė ir pareigos, patvirtinta antspaudu, jei įstaiga / organizacija antspaudą privalo turėti. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti ir susegti į aplanką. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė. Jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas.

Paraiška kartu su priedais turi būti pateikta iki 2023 m. kovo 20 d. 17.00 val.

Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai teikiami šiais būdais:

Registruotu paštu, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatoma į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą, adresu P. Cvirkos g. 13, Širvintos, LT-19121. Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyti paraiškos teikėjo pavadinimas ir atrankos pavadinimas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankai“. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų teikimo termino data.

Kontaktiniai asmenys, teikiantys konsultacijas su atranka susijusiais klausimais:

Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Ieva Kananovič, tel. 8 686 31402, el. p. ieva.kananovic@sirvintos.lt.

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Bendruomeninių šeimos namų projekto koordinatorė Vaida Kvieskienė, tel. 8 602 84218, el. p. seimosnamai@sirvintuspc.lt.