Skip links

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Socialinės globos padalinys

Padalinio veiklos tikslas – teikti socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, padedant asmenims integruotis į visuomenę, ugdant jų fizinius ir protinius gebėjimus, sudarant sąlygas išlikti aktyviems ir gyventi visavertį gyvenimą.

Padalinys teikia asmenims paslaugas atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir medikų rekomendacijas, sudaro sąlygas išlikti aktyviems ir gyventi visavertį gyvenimą. Padalinyje teikiamos bendrosios ir specialiosios paslaugos (socialinė globa). Trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikiamos – 24 val. per parą, nuolat.

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai:

 • senyvo amžiaus asmenys;
 • suaugę asmenys su negalia.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė – psichoterapinė pagalba ar jos organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, piešimas, dailės dirbiniai) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir t. t.), maitinimas, ugdymo organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Trumpalaikės socialinės globos teikimo trukmė iki 6 mėn. per metus, institucijoje.

Mokėjimas

Trumpalaikė socialinė globa:

 • Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas;
 • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.
 • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą jeigu asmeniui yra nustatytas nuolatinės priežiūros ar slaugos poreikis, dydis sudaro 100 procentų pajamų.
 • Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu 1-123, patvirtinta trumpalaikės socialinės globos kaina senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia per mėnesį – 890,00 Eur.
 • Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu 1-123, patvirtinta trumpalaikės socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia per mėnesį – 1230,00 Eur.

Kur kreiptis: Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyrių socialinio darbo organizatorių ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. Pažymą apie šeimos sudėtį iš seniūnijos, kurioje asmuo (šeima) deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena;
 5. Santuokos, ištuokos ar mirties liudijimų kopijas (jei yra);
 6. Pažymą apie asmens (šeimos narių) už tris mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų skyrimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas;
 1. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 2. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo gali gyventi bendro profilio globos įstaigoje;
 1. Kitus reikalingus dokumentus.

Ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai:

 • senyvo amžiaus asmenys;
 • suaugę asmenys su negalia.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugų sudėtis: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, įsigyjant prekes, atliekant buitinius darbus, bendraujant, savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir dienos užimtumas (siuvimas, mezgimas, piešimas, dailės dirbiniai ir pan.) ar jo organizavimas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugų (slaugos) organizavimas ar teikimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Ilgalaikės socialinės globos teikimo trukmė/dažnumas: 24 val. per parą, daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.

Ilgalaikės socialinės globos kaina:

 • Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą;
 • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų;
 • Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę socialinę globą jeigu asmeniui yra nustatytas nuolatinės priežiūros ar slaugos poreikis, dydis sudaro 100 procentų pajamų.
 • Jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį nedidėja ;
 • Jeigu padalinio gyventojo turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės viršijančios normatyvą.
 • Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu 1-123, patvirtinta ilgalaikės socialinės globos kaina senyvo amžiaus asmeniui ir asmeniui su negalia per mėnesį – 890,00 Eur.
 • Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu 1-123, patvirtinta ilgalaikės socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia per mėnesį – 1230,00 Eur.

Kur kreiptis: Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinės paramos skyrių socialinio darbo organizatorių ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. Pažymą apie šeimos sudėtį iš seniūnijos, kurioje asmuo (šeima) deklaravęs gyvenamąją vietą arba faktiškai gyvena;
 5. Santuokos, ištuokos ar mirties liudijimų kopijas (jei yra);
 6. Pažymą apie asmens (šeimos narių) už tris mėnesius iki kreipimosi dėl paslaugų skyrimo arba kreipimosi mėnesio gaunamas pajamas;
 7. Pensininko, neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 8. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta, kad asmuo gali gyventi bendro profilio globos įstaigoje;
 9. Kitus reikalingus dokumentus.

Kontaktai:

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras socialinės globos padalinys, tel. (8 382) 54 120, (8 601) 86908 padalinio vadovė Jurgita Bagdonavičienė, el. paštas: jurgita.bagdonaviciene @ sirvintuspc.lt

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos