Skip links

Globos centras

Globos centras

Globos centro veikla bus siekiama, kad iki 2022 metų Lietuvoje neliktų vaikų globos namų. Pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir jį globojančiai šeimai. Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtevių, globėjo, budinčio globotojo šeimoje.

Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

 1. Budinčio globotojo priežiūrai perduoti vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) budintis globotojas gali užtikrinti emocinį ir fizinį saugumą bei visavertį poreikius atitinkantį ugdymą ir priežiūrą, teikti ar organizuoti tęstinę pagalbą budinčiam globotojui ir jo prižiūrimiems vaikams;
 2. Skirti darbuotoją (darbuotojus), atsakingą (atsakingus) už reikiamos pagalbos budinčiam globotojui teikimą, ir užtikrinti, kad ši pagalba būtų teikiama laiku ir kokybiškai; kartu su budinčiu globotoju užtikrinti švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros ar kitų paslaugų teikimą budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams;
 3. Socialinių paslaugų ir kitos pagalbos budinčiam globotojui teikimo metu ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
 4. Kiekvieną mėnesį skirti vaiko išlaikymui reikalingas pinigines lėšas ir atlygį už vaikų priežiūrą dėl kurių buvo sutarta sutartyje;
 5. Užtikrinti, kad budintis globotojas nuolat tobulintų savo profesinę kompetenciją;
 6. Vykdyti budinčių globotojų paiešką, atranką ir parengimą;
 7. Dirbti su vaiko tėvais, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
 8. Skirti darbuotoją, atsakingą už reikiamos pagalbos šeimai teikimą, suteikti pagalbą vaikui adaptacijos budinčio globotojo šeimoje laikotarpiu, kartu paruošti ir budinčio globotojo šeimą, kad vaiko atėjimas į šeimą būtų kuo paprastesnis, sklandesnis ir sėkmingesnis tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui;
 9. Organizuoti individualias ir grupines konsultacijas, supervizijas budinčiam globotojui,  teikti psichologinę pagalbą tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį), kartu su budinčiu globotoju priimti sprendimus kriziniais atvejais, organizuoti kitą pagalbą, kurios reikia vaikui bei budinčiam globotojui, tenkinant vaiko poreikius, visą paslaugos teikimo laikotarpį;
 10. Kartu su budinčiu globotoju užtikrinti vaiko bendravimą su tėvais ir artimaisiais giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams;
 11. Bendradarbiaujant su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis institucijomis / organizacijomis, siekti, kad vaikas būtų grąžintas į savo šeimą;
 12. Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis;
 13. Vykdyti vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;
 14. Įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas.

Gyventojai dėl socialinio centro paslaugų gali kreiptis darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, tel. (8 608) 79 006, globos koordinatorė Augustė Sereikaitė, 214 kabinetas, el. paštas globoscentras@sirvintuspc.lt

Nuorodos

Išmoka už vaiko priežiūrą
Budinčiais globotojais gali tapti
Teisės aktai

Kitos paslaugos

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos