Skip links

Jei apsisprendėte globoti

Jei apsisprendėte globoti

VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) NEGALI BŪTI SKIRIAMAS ASMUO:

 1. neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 2. pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 3. nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 4. buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 5. jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
 6. teistas už tyčinius nusikaltimus;
 7. sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 8. sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

JEI JUMS NETINKA NĖ VIENAS IŠ AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ PUNKTŲ IR JŪS APSISPRENDĖTE TAPTI GLOBĖJAIS:

Jūs turite kreiptis į gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus, bei pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymą, patvirtinančią, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba atlieka fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) įvertinima, tuomet Globos centras organizuoja mokymus pagal GIMK programą.

Tarnybos teritorinis skyrius surenka:

 1. Duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu giminystės ryšį su vaiku, jeigu jis yra giminaitis;
 2. Duomenis apie tai, ar fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu, budinčiu globotoju nėra teismo tvarka nustatęs gyvenimą skyrium su savo sutuoktiniu;
 3. Iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, santuoką (jeigu nurodyti asmenys susituokę), ištuoką (jeigu nurodyti asmenys išsituokę), sutuoktinio mirtį (jeigu nurodyti asmenys yra našliai (našlės);
 4. Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinį asmenį, norintį tapti budinčiu globotoju, kuris buvo nuteistas už Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte nurodytus tyčinius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir ( ar) nuteistas už kitas nusikalstamas veikas.

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, taip pat patikrina:

 1. ar Jūs nesate teismo pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 2. ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 3. ar Jūs nebuvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 4. ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant negalėtumėt globoti (rūpinti) vaiko.

Jei nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių negalėtumėte tapti globėju (rūpintoju), ir gavus teigiamą pradinį įvertinimą Jums yra pradedami organizuoti mokymai pagal GIMK programas, skirtas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.

GIMK programos tikslai yra parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose; ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus.

GIMK programa – Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66. Programą sudaro:

 1. Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 2. Specializuota asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 3. Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa.
 4. Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa.
 5. Klausimynas.

Programą įgyvendinti turi teisę Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys (darbuotojai).

Po mokymų Jums bus rengiama išvada apie Jūsų pasirengimą priimti be tėvų globos likusį vaiką.

Daugiau informacijos apie GIMK mokymus galite rasti: www.vaikoteises.lt/ivaikinimas-ir-globa/globeju-ir-iteviu-mokymas/

Svarbu žinoti, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui yra ieškoma šeima, kuri galėtų geriausiai patenkinti konkretaus vaiko poreikius.

PARAMA GLOBĖJUI

Tapus globėju, visą globos laikotarpį Jus lydės globos koordinatorius ir globos centro specialistų komanda, kurie suteiks Jums galimybę tobulinti savo gebėjimus vaikų auginimo srityje, suteiks įvairiapusę paramą ir pagalbą, kvies aktyviai įsitraukti į globėjų bendruomenę.
Finansinė parama:

 • Globos (rūpybos) išmoka.
 • Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 • Vaiko pinigai.

Globojamam (rūpinamam) vaikui sulaukus 18-os metų jam skiriama vienkartinė išmoka įsikūrimui (būstui, buities technikai, studijoms, mokamoms sveikatos paslaugoms ir kt.). Tęsiant mokslus iki 24 metų taip pat kas mėnesį skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Asmuo, nusprendęs tapti budinčiu globotoju ir pasirašęs tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą. Už vaiko (-ų) priežiūrą yra mokamas atlyginimas. Plačiau apie atlygį skaitykite čia.

Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

Globos centras Širvintose

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Globėjas giminaitis
Nemokamos paslaugos Globos centre
Globos centro teikiamų paslaugų sąrašas
Teisės aktai

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos